Mitä vaalimainonnassa maantien varrella on otettava huomioon?


Tilapäisestä vaalimainoksesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ELY-keskukselle. Vaalimainoksia saa pystyttää maanteiden varsille tilapäisinä ilmoituksina aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää. Vaalimainokset on otettava pois viimeistään viikon kuluttua tilaisuudesta.

Vaalimainosten sijoittamiseen maantien tiealueelle liittyy säädöksiä, jotka rajoittavat mainoksen ulkoasua ja sijoittamista. Siksi ennen mainoksen pystyttämistä on perehdyttävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta antaman määräyksen lukuun 3 tai ELY-keskuksen vaalimainonnasta kertovaan verkkosivuun.

Huomioi seuraavat asiat vaalimainontaan liittyen:

Vaalimainoksen ulkoasu

Maantien tiealueelle sijoitettavan vaalimainoksen leveys tai korkeus saa olla enintään 120 cm ja enimmäiskoko 1 neliömetri. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikennemerkiksi.

Vaalimainoksen sijoittaminen

Vaalimainos voidaan poistaa maantien varresta, mikäli se on pystytetty ohjeiden vastaisesti tai se aiheuttaa vaaraa liikenteelle. ELY-keskukset valvovat alueillaan ohjeiden noudattamista ja alueen urakoitsijat poistavat tarvittaessa väärin sijoitetut vaalimainokset. Poistettua väärinsijoitettua vaalimainosta voi tiedustella Liikenteen asiakaspalvelusta Palauteväylän kautta.

Vaalimainosta sijoitettaessa ja poistaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, ja ottaa huomioon muut maantien käyttäjät. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tilapäiset vaalimainokset tulee aina asettaa paikalleen siten, että liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä. Varsinkin päätien reunassa vaalimainosten asettaminen ja huoltaminen tulee aina tapahtua jalankulku- ja pyöräilyväylän tai sivutien suunnasta.

Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta tiealueella liikkuessaan. Mainosten pystyttäminen ei anna oikeutta ajaa, pysäyttää tai pysäköidä apuna käytettävää ajoneuvoa säännösten vastaisesti.

Vaalimainosta EI saa sijoittaa muun muassa:

Trafcomin määräyksessä on määritelty paikat, joihin vaalimainosta ei saa sijoittaa. Katso tarkempi lista kielletyistä paikoista ELY-keskuksen nettisivulta

Lisätiedot: