Vad ska man beakta i valreklamen vid landsvägen?


Tillfällig valreklam behöver inte anmälas till NTM-centralen.  Valreklam får uppföras som tillfälliga annonser vid landsvägarna tidigast en månad före den egentliga valdagen. Valreklam ska tas bort senast en vecka efter tillställningen.

För placeringen av valreklam på landsvägens vägområde finns bestämmelser som begränsar reklamens utseende och placering. Därför ska man innan reklamen sätts upp bekanta sig med kapitel 3 i Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift om reklam och annonsering invid vägar eller med NTM-centralens webbplats om valreklam.

Observera följande i anslutning till valreklam:

Valreklamens utseende

Valreklam som placeras i landsvägens område för vara högst 120 centimeter hög eller bred och ha en maximal storlek på 1 kvadratmeter. På grund av landskapet och trafiksäkerheten får man inte använda ljus, reflekterande material eller lysande färger i valreklam. Valreklam får inte till form, färg eller i övrigt vara sådan, att den kan uppfattas som trafikmärke.

Placering av valreklam

Valreklamen placeras i tvärgående riktning i förhållande till vägen så att den i sin helhet är placerad minst en meter från vägrenens yttre kant. Valreklam ska placeras vid landsvägar på sådana platser där den inte stör trafiksäkerheten eller skadas när vägunderhållsåtgärder vidtas. Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador som väghållningsarbetena (t.ex. plogning) orsakar valreklam. Det är tillåtet att sätta upp en valreklam på en belysningsstolpe, så länge som detta inte skadar stolpen.

Valreklamen kan avlägsnas från landsvägen om den har satts upp i strid med anvisningarna eller orsakar fara för trafiken. NTM-centralerna övervakar inom sina områden att anvisningarna följs och områdets entreprenörer avlägsnar vid behov felaktigt placerade valreklam. Du kan fråga Trafikens kundservice via Responskanalen om en felaktigt placerad valreklam som tagits bort.

Valreklam ska fästas så bra att till exempel vinden inte fäller reklamen eller slänger den på landsvägen. Väghållaren ersätter inte egendomsskador orsakade av lösgjord valreklam. Om valreklam stöter på till exempel en bil när den lossnar kan man medla om ersättningar direkt med kandidaten eller partiet.

Vid placering och avlägsnande av valreklam ska man iaktta särskild försiktighet och beakta övriga landsvägsanvändare.

Valreklam får INTE placeras bland annat:

I Trafcoms föreskrift fastställs de platser där valreklam inte får placeras. Läs mer om förbjudna platser på NTM-centralens webbplats

Läs mer: